Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

GEODETSKE STORITVE

geodetske storitve 

Geodetsko podjetje GEODETI d.o.o., Grosuplje vam nudimo celovite geodetske storitve. S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so:

Ureditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

 

Označitev meje

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra.
Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele, in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo.

Izravnava meje

V postopku izravnave meje se izravnava meja med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe.

Parcelacija

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Parcelacija

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbene dokumentacije, tehnični pregledi, posnetek izvedenega stanja, …).

Geodetski-načrt

Zakoličenje objektov

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)

Po končani gradnji se stavba v postopku določitve zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe. 

Odmera dolžinskih objektov

Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …).
 

Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris omrežja GJI)

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture. Pri meritvah za vris v zbirni kataster GJI uporabljamo GPS (Global Positioning System) sprejemnik visoke natančnosti.
 
 
Na voljo pa imate tudi vlogo za naročilo geodetske storitve.
Opomba: poleg naročila pošljite tudi mapno kopijo (lahko je stara) na kateri naj bo označena naročena geodetska storitev (npr. obkroženi mejniki, ki jih želite vzpostaviti ali npr. potek predvidene parcelacije …).
 


Kupujete nepremičnino? Pred nakupom lahko z našo pomočjo preverite pravni status nepremičnineGeodeti - certifikat bonitetne odličnosti in se izognete pastem, ki so že prizadele prenekaterega
kupca nepremičnine! Pustite, da vam svetujejo naši strokovnjaki!

GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97
Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com