POGOSTA
VPRAŠANJA

Tukaj lahko najdete odgovore na nekaj najbolj pogosto zastavljenih vprašanj.

Vse potrebne informacije v povezavi z novim Zakonom o davku na nepremičnine najdete na spletni strani Geodetske uprave Slovenije. Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo in vam z veseljem svetujemo ter opravimo za vas vse geodetske storitve.
V primeru da želite naročiti geodetsko storitev (npr. parcelacija, ureditev meje, ...) morate najprej oddati vlogo pri geodetskem podjetju. Na podlagi vloge, geodetsko podjetje zaprosi Geodetsko upravo RS za podatke (predhodne meritve, digitalni katastrski načrt, ...). Po prejemu podatkov lahko geodet vabi vse stranke v postopku (lastnik-naročnik, vsi mejaši) na predhodne meritve (v primeru, da postopka ni možno izvesti že ob prvem prihodu na teren), kjer se izvede navezava. V pisarniški obdelavi (preračun na terenu pridobljenih podatkov, stare meritve, vklop,...) si geodet pripravi podatke za mejno obravnavo in ponovno vabi vse stranke v postopku na teren, kjer nato prenese izračunane točke v naravo in sestavi zapisnik. S tem je terenski del geodetskega postopka končan. Geodet mora sedaj še izdelati Elaborat zemljiškokatastrske meritve, ki ga nato stranka (ali pa za to pooblasti geodetsko podjetje) odda na pristojno izpostavo Geodetske uprave RS, ki po pregledu elaborata izda odločbo.
Vse stranke (mejaše) vabi geodetsko podjetje s povratnico najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke kot so geodetski načrt, zakoličenje objekta in evidentiranje stavbe pa ni potrebno vabiti mejašev.
Geodetski posnetki (geodetski načrti) se obračunajo na podlagi velikosti območja na katerem se prevideva poseg z dodanim 25 meterskim pasom okoli tega območja, ki ga predvideva ZGO.
Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-14 dneh. Na rok izdelave pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki (snežna odeja, daljše deževno obdobje, izdaja podatkov na Geodetski upravi, povečano število naročil,...)
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. To ne velja za enostavne objekte, če iz lokacijske informacije izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom (običajno to velja za razne nadstreške, vrtne ute...).
Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu investitor. Obvezna priloga vlogi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru, da je meja že urejena, lahko Geodet mejo označi, če meja ni urejena, pa jo je potrebno urediti.
Pozorni morate biti na urejenost parcelnih mej. Te podatke lahko dobite na Geodetski upravi. Pozorni bodite tzudi na to, da je prodajalec res pravi lastnik parcele in na morebitna bremena parcele. Te podatke dobite na zemljiški knjigi.
Vse novozgrajene objekte je potrebno evidentirati in vpisati v kataster stavb. Šele ko je objekt pravilno evidentiran in vpisan v kataster stavb, lahko pridobite hišno številko.
Narediti je potrebno parcelacijo (delitev parcele), da tako vsak del (tisti, ki ga boste obdržali in tisti, ki ga boste podarili ali prodali) postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj Katastrske Občine), nato pa se izbrano novo parcelo prepiše.
Meja je urejena, če je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo.
Meja ni urejena, ker v zemljiškem katastru ni evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in nima koordinat zemljiškokatastrskih točk določenih s predpisano natančnostjo.
Podatke o zazidljivosti posameznih območij vodi pristojni upravni organ.
Postavitev ograje mora biti v skladu z izvedbenim prostorskim aktom.
Zahtevan odmik objekta od meje je določen z izvedbenim prostorskim aktom.
Geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, lahko upravlja le geodet, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri in opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev. Geodet, ki vse zakonske pogoje izpolnjuje, se izkazuje z geodetsko izkaznico.

Imate še kakšno vprašanje za nas?
Kontaktirajte nas