Ikona za storitev Določitev zemljišča in vpis stavbe

Vpis stavbe in delov stavb v Kataster nepremičnin

Investitor mora v treh mesecih od dokončanja gradnje (ali ob začetku uporabe stavbe, če se začne uporabljati pred dokončanjem gradnje) vložiti zahtevo za vpis stavbe v Kataster nepremičnin. Zahtevi se priloži elaborat, ki ga izdela pooblaščeni inženir s področja geodezije. Elaborat vsebuje podatke za vse dele stavbe.

V kolikor poligon tlorisa stavbe (najbolj izpostavljeni deli stavbe) poteka po meji parcele ali v neposredni bližini meje parcele, je potrebno v sklopu vpisa stavbe in delov stavbe v Kataster nepremičnin urediti tudi del meje, kjer poligon tlorisa stavbe poteka po meji parcele ali v neposredni bližini meje parcele.

Zemljišče pod stavbo

Vprašajte nas