SLOVARČEK POJMOVGradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

Tehnični pregled

Tehnični pregled je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi ali je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene zahteve.

Nepremičnina

Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami. Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.

Zemljišče

Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.

Stranka v postopku

Stranke v postopkih za izdelavo elaboratov, ki jih izdelujejo geodetska podjetja so lastniki nepremičnin, ki so vpisani v zemljiški knjigi razen če zakon ne določa drugače (npr. upravljavci).

Pridobitelj

Pridobitelj je oseba, ki je pridobila pravico, da se kot lastnik nepremičnine vpiše v zemljiško knjigo, in je bil že začet postopek vpisa lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo.

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela.

Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb.

Parcela

Parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako (parcelno številko).

Meja parcele

Meja parcele je več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke.

Del meje

Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke.

Zemljišče pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Je osnova za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta ter planskih dokumentov. Geodetskemu načrtu mora biti priložen certifikat.

Geodetski načrt novega stanja

Geodetski načrt novega stanja se izdela po končani gradnji. Običajno se ga uporabi kot priloga zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Parcelacija

Parcelacija je delitev parcel in združitev parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Projektna dokumentacija

projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • vodna infrastruktura,
  • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije).

Omrežje GJI

Omrežje gospodarske javne infrastrukture je celotno omrežje posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture ali njegov sestavni del, ki ga upravlja upravljavec gospodarske javne infrastrukture.

Odmera dolžinskega objekta

Odmera dolžinskega objekta je postopek pri katerem se določa meje objektov prometne infrastrukture (ceste, železnice, …) ali vodotokov.

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek s katerim se evidentira stavbo in njene dele v evidenco katastra stavb. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. V kolikor se stavba prične uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del ali želi prijaviti stalno bivališče oz. sedež pravne osebe mora investitor vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster ob začetku uporabe stavbe.

Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe je združen postopek določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb. Postopek se uporabi pri evidentiranju stavbe z enim delom (npr. enostanovanjske hiše, garaže, …) in je v lasti enega lastnika. Investitor takšnega objekta mora postopek sprožiti najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.